Czy kredyt przepada po śmierci?

Często możemy spotkać się z błędnym twierdzeniem, że kredyt przepada po śmierci kredytobiorcy. W praktyce, bank posiada szeroki wachlarz możliwości w aspekcie odzyskania zobowiązania. Problem często przechodzi na nieświadomych członków rodziny osoby zmarłej. Co dzieje się z kredytem po śmierci osoby odpowiedzialnej za jego zaciągnięcie?

Spłatą zajmuje się współmałżonek

Konieczność dalszego spłacania zobowiązania zwykle spada na współmałżonka, nawet wówczas, gdy nie był on stroną umowy między kredytobiorcą a bankiem. W momencie gdy współmałżonek przestaje spłacać zobowiązanie, bank wypowiada umowę i wszczyna dochodzenie wierzytelności udziału w majątku wspólnym małżonków. Istnieje jedna furtka: musi istnieć dowód na to, że współmałżonek wyraził zgodę na podjęcie zobowiązania finansowego.

Bank dąży do zabezpieczania swoich interesów

A co w przypadku osób samotnych? Bank w procesie zdolności kredytowej bierze pod uwagę także stan cywilny kredytobiorcy. Osoby samotne, single oraz wdowcy znajdują się w gorszym położeniu. W przypadku zobowiązań na większe kwoty, bank może bowiem postawić dodatkowe wymagania, takie jak konieczność wykupienia polisy na życie lub ubezpieczenia kredytu na wypadek śmierci. Wychodzi na jedno, kredytobiorca musi ponieść dodatkowe koszty, a bank zyskuje zabezpieczenie spłaty zobowiązanie nawet wówczas, gdy klient opuści świat żywych.

Kredyt może być dziedziczony

Załóżmy, że kredytobiorca był osobą samotną i nie posiadał odpowiedniego ubezpieczenia. Jego majątek jest dziedziczony przez najbliższą rodzinę, a zatem dzieci lub wnuki. Jeśli nie posiadał bliskich krewnych, dziedziczenie przechodzi na dalszą rodzinę. Jeśli przyjmiemy spadek, odbieramy go z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, a to oznacza, że długi zmarłego automatycznie przechodzą na nas.

„Odziedziczona” kwota długu nie może być jednak wyższa niż wartość majątku pozostawionego przez osobę zmarłą. Kredyt po śmierci rzeczywiście może przepadać, jeśli rodzina odmówi dziedziczenia. Wówczas, majątek osoby zmarłej przechodzi na własność banku jako forma spłaty.