Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego Rozporządzeniem informujemy, że na potrzeby funkcjonowania naszego serwisu przetwarzamy Państwa dane osobowe, zgodnie z podaną niżej informacją.
Polityka Prywatności jest zbiorem reguł, które mają na celu poinformowanie Użytkowników Serwisu o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, podanych podczas przebywania na stronie Serwisu. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu na stronie www.familyloan.pl akceptuje niniejszym poniższe zasady Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu i wszystkie pojęcia, o ile nie zostały zdefiniowane inaczej w Polityce prywatności posiadają znaczenia nadane im przez Regulamin Serwisu. Niniejsza Polityka prywatności jest aktualizowana. Dlatego też powinna być okresowo poddawana przeglądom. Jeżeli wprowadzimy istotne zmiany do niniejszej Polityki prywatności, powiadomimy Ciebie o tym umieszczając na naszej stronie internetowej widoczną informację przed wejściem takiej zmiany w życie.

Postanowienia ogólne
Towarzystwo Finansowe Albatros sp. z o.o. jako właściciel serwisu www.familyloan.pl (dalej: „Serwis”) w trosce o prywatność Użytkowników tego Serwisu przedsięwzięła odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia i ochrony danych osobowych osób korzystających z Serwisu.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Towarzystwo Finansowe Albatros sp. z o.o. (dalej ”Towarzystwo Finansowe Albatros”) z siedzibą w Gdańsku (80-342), Bursztynowa 21/14, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ z siedzibą w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000762801, NIP 5842779937, REGON 382046664, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł.
Możesz kontaktować się z Administratorem elektronicznie: kontakt@familyloan.pl lub wysyłając korespondencję na adres Towarzystwo Finansowe Albatros sp. z o.o. we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Twoich praw.

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, w szczególności w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
Twoje dane będą przetwarzane przez Towarzystwo Finansowe Albatros sp. z o.o. w celach:
świadczenia usług zgodnie z Twoją umową z Towarzystwo Finansowe Albatros sp. z o.o. i Regulaminem Serwisu;
marketingu produktów i usług Towarzystwo Finansowe Albatros sp. z o.o. oraz podmiotów współpracujących z Towarzystwo Finansowe Albatros sp. z o.o. na podstawie Twojej zgody na przesyłanie drogą elektroniczną materiałów dotyczących marketingu bezpośredniego. Możesz wycofać swoją zgodę dotyczącą marketingu bezpośredniego w dowolnym czasie;
wspierania naszych prawnie uzasadnionych interesów przy zarządzaniu naszą działalnością gospodarczą, w tym w związku z administrowaniem Twoją umową, w tym odzyskiwaniem wszelkich środków nam należnych, kontaktowaniem się z Tobą i informowaniem o wszelkich zmianach w naszych produktach lub usługach, doskonaleniem naszych produktów i usług, zapobieganiem nadużyciom finansowym, praniem brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniem finansowaniu działalności terrorystycznej, zapobieganiem i wykrywaniem przestępstw, w celach statystycznych i badań rynkowych oraz w celu mierzenia lub zrozumienia skuteczności działań reklamowych skierowanych do Ciebie i innych osób, pod warunkiem że, w każdym przypadku, Twoje prawa i interesy nie są nadrzędne w stosunku do takich prawnie uzasadnionych interesów;

Skąd i w jaki sposób pozyskujemy Twoje dane osobowe?
Towarzystwo Finansowe Albatros sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie poprzez podanie danych osobowych na formularzu.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Ciebie informacje w formularzach,
poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”),
poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego SuperHost.pl Sp. z o.o. , funkcjonującego pod adresem www.familyloan.pl.
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Dane zawarte w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?
W zależności od łączących Cię z Towarzystwo Finansowe Albatros sp. z o.o.relacji, Towarzystwo Finansowe Albatros sp. z o.o. może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych, w szczególności:
dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania),
dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),
dane identyfikacyjne (np. PESEL, adres IP),
dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),
dane behawioralne (np. dane posiadanych produktów bądź usług oraz sposobu ich wykorzystania),
dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Tobą komunikacji).
Twoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu oraz inne dane, niezbędne do nawiązania kontaktu przez poszczególne instytucje finansowe, są wykorzystywane wyłącznie przez Towarzystwo Finansowe Albatros sp. z o.o. do rejestracji użytkowników zainteresowanych kontaktem z doradcą finansowym, doradcą banku, pośrednikiem ubezpieczeniowym lub doradcą innych firm, z którymi Towarzystwo Finansowe Albatros sp. z o.o. ma podpisaną umowę współpracy (podmioty współpracujące) oraz do wysyłki artykułów, informacji lub innych publikacji na które użytkownik wyrazi zgodę i nie są kopiowane, przetwarzane i wykorzystywane do żadnych innych celów.
Rejestracja użytkowników zainteresowanych kontaktem z doradcami poszczególnych firm i instytucji oraz otrzymywaniem materiałów, o których mowa powyżej odbywa się na formularzach kontaktowych poszczególnych instytucji i podlega ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.

Informacje, które zbieramy o Tobie w sposób automatyczny:
Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników Serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
czas nadejścia zapytania,
czas wysłania odpowiedzi,
nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika,
Informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
Dane powyższe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Jak długo moje dane osobowe są przechowywane?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas, gdy świadczymy na Twoją rzecz usługi, a gdy przestajesz być naszym klientem, przez okres niezbędny do zabezpieczenia naszych interesów prawnych, w przypadku sporu z klientem lub gdy jest to wymagane przepisami prawa. Zazwyczaj jednak przechowujemy dane osobowe nie dłużej, niż jest to niezbędne, biorąc pod uwagę cele gromadzenia danych, tj. wypełnianie zobowiązań umownych w stosunku do Ciebie, wykonanie naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
podmioty, którym Towarzystwo Finansowe Albatros sp. z o.o. powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy przesyłek kurierskich, firmy zajmujące się produkcją wydruków masowych, dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu Towarzystwo Finansowe Albatros sp. z o.o., banki, instytucje finansowe lub kredytowe lub inne instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe w związku z realizacją stosunków gospodarczych łączących Towarzystwo Finansowe Albatros sp. z o.o. i Ciebie (np. firmy pożyczkowe, z którymi Towarzystwo Finansowe Albatros sp. z o.o. zawarła umowy o pośrednictwo finansowe: Rapida sp. z o.o.), podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie, podmioty, z którymi Towarzystwo Finansowe Albatros sp. z o.o. jest powiązana kapitałowo lub osobowo, odpowiedzialne za realizację obowiązków kontraktowych oraz wynikających z przepisów prawa.
Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
Towarzystwo Finansowe Albatros sp. z o.o. nie sprzedaje, nie odstępuje i nie wypożycza innym podmiotom, osobom fizycznym i instytucjom, danych osobowych Użytkowników Serwisu. Odstępstwo od tej reguły może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą lub na prośbę Użytkownika.
Towarzystwo Finansowe Albatros sp. z o.o. w trosce o bezpieczeństwo danych Użytkowników Serwisu umożliwia modyfikację lub usunięcie ich danych osobowych z bazy danych Serwisu. Modyfikacja lub usunięcie danych mogą zostać zgłoszone na adres: kontakt@familyloan.pl

Komu Twoje dane mogą być ujawniane?
Dostęp do Twoich danych osobowych, wewnątrz struktury organizacyjnej Towarzystwo Finansowe Albatros sp. z o.o., będą mieli wyłącznie upoważnieni przez Towarzystwo Finansowe Albatros sp. z o.o. pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez Towarzystwo Finansowe Albatros sp. z o.o. odbiorcom poza strukturą Towarzystwo Finansowe Albatros sp. z o.o.. Zawsze w takiej sytuacji Towarzystwo Finansowe Albatros sp. z o.o. dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Towarzystwo Finansowe Albatros sp. z o.o., jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).
Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Jakie prawa Ci przysługują odnośnie Twoich danych osobowych?
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.
Zależnie od konkretnych okoliczności związanych z czynnością w zakresie przetwarzania mogą mieć zastosowanie pewne warunki lub ograniczenia. Możemy podlegać pewnym obowiązkom prawnym, które nie pozwalają nam na natychmiastowe usunięcie Twoich danych. Takie obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przepisów o rachunkowości.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W szczególności, masz bezwarunkowe prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać kontaktując się z nami na adres: kontakt@familyloan.pl.
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do świadczenia przez Towarzystwo Finansowe Albatros sp. z o.o. usług w ramach serwisu www.familyloan.pl. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez Towarzystwo Finansowe Albatros sp. z o.o. usług o ile podanie danych jest niezbędne do ich świadczenia.

Informacja o plikach cookies
Serwis używa na niektórych podstronach strony www.familyloan.pl tzw. „cookies” („ciasteczka”) w celu umożliwienia Państwu wykorzystywania poszczególnych funkcji tych stron. Są to pliki z informacjami konfiguracyjnymi, zapisujące dane. Pliki „cookies” są w większości automatycznie akceptowane przez większość przeglądarek internetowych. W każdej chwili mogą jednak Państwo je wyłączyć aktywując odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce lub tak zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby byli Państwo informowani o wszystkich sytuacjach związanych z przesyłaniem plików „cookies”. W przypadku wyłączenia plików „cookies” lub modyfikacji ustawień przeglądarki dot. plików „cookies” pewne części serwisu internetowego mogą być niedostępne lub nie działać poprawnie.
Towarzystwo Finansowe Albatros sp. z o.o. jako właściciel i administrator Serwisu przedstawia poniżej informacje dotyczące zastosowania i wykorzystania w Serwisie plików cookie.
Za pośrednictwem Serwisu nie są zbierane w sposób automatyczny jakiekolwiek informacje, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Dodatkowo w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań – możliwe jest stosowanie również plików cookies podmiotów i osób trzecich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Kontakt

Infolinia: 22 113 44 32

E-mail: kontakt@familyloan.pl

Pn-pt: 9:00 – 17:00

Wyślij wiadomość