Ulga na dziecko w 2019 roku – komu przysługuje?


Jednym z odliczeń podatkowych najczęściej wykorzystywanych przez Polaków jest ulga prorodzinna czyli ulga na dziecko. Odliczenie to przysługuje rodzicom, rodzicom zastępczym oraz opiekunom prawnym pełniącym faktyczną opiekę na dzieckiem. Aby skorzystać z ulgi, trzeba spełniać szereg ustawowych wymagań. Dokładna wysokość przyznanej ulgi zależy w głównej mierze od liczby dzieci.

Warunki skorzystania z ulgi prorodzinnej

W celu skorzystania z ulgi prorodzinnej należy spełniać odpowiednie wymagania. Odliczenie przysługuje rodzicom, którzy wychowują dziecko, które nie ukończyło 25. roku życia oraz kontynuuje edukacje w szkołach. Jednocześnie, dochód dziecka w ciągu roku podatkowego nie może być wyższy niż 3089 PLN. Jeśli dziecko otrzymuje rentę socjalną lub dodatek pielęgnacyjny, nie obowiązuje górny limit wieku. Odliczenia mogą dokonać także rodzice zastępczy oraz opiekunowie prawni.

W przypadku osób samotnie wychowujących dziecko, bardzo podobne zasady obowiązują w przypadku wdowców lub osób pozostających w związku małżeńskim z osobą nie posiadającą praw rodzicielskich. Nieco inne zasady obowiązują natomiast w przypadku rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji. Tutaj odliczenia jest dokonywane na podstawie porozumienia między stronami. Jeśli do porozumienia nie doszło, samotny rodzic wciąż może dokonać odliczenia na podstawie dni, w których faktycznie sprawował opiekę nad dzieckiem.

Kwota ulgi na dziecko w 2019 roku

Wysokość ulgi prorodzinnej jest uzależniona od liczby dzieci. Należy nadmienić, że w przypadku rodziców sprawujących opiekę nad jednym dzieckiem obowiązuje limit dochodu, który w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 112,000 PLN w przypadku deklaracji wspólnej oraz 56,000 PLN w przypadku samotnego rodzica. Ulga prorodzinna jest obliczana w następujący sposób:

  • Osoby wychowujące jedno dziecko odliczają 92,67 zł miesięcznie czyli 1112,04 zł rocznie.
  • Osoby wychowujące dwoje dzieci odliczają 92,67 zł na każde z nich czyli 2224,08 zł rocznie.
  • Osoby wychowujące troje dzieci odliczają 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko, a także 166,67 zł na trzecie. W skali roku wychodzi 4224,12 zł.
  • Osoby wychowujące czworo lub więcej dzieci odliczają 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł na trzecie oraz 225 zł na każde kolejne.